TEL: +48 222 668 485 E-MAIL: info@elerton.com
Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu

I. Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest Elerton Sp. z o.o. , wpisanego do XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000505988. Siedziba firmy znajduje się w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 101 d., NIP: 5542923726, Regon: 341542688. Spółka Elerton reprezentowana jest przez Pawła Okońskiego – Prezesa Zarządu.

 3. „Klientem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną), która zawarła z Usługodawcą umowę sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego albo bezpośrednio u Dystrybutora i korzysta z usługi monitoringu.

 4. „Konsument” to osoba fizyczna zawierająca umowę lub na rzecz której zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. „Usługa monitoringu” to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu strony internetowej celem odbioru danych przesyłanych przez posiadane przez Klienta urządzenie Elerton Sensor. Usługa ta stanowi część systemu Elerton Sensor, składającego się z urządzenia Elerton Sensor oraz usługi monitoringu. System zbiera niekrytyczne dane i informacje; NIE jest przeznaczony do użytku jako system monitorujący życie, zdrowie.

 6. „ Dystrybutor” to podmiot dokonujący sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Usługodawcy.

II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług monitoringu następuje podczas zawierania umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego (polega na wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach internetowych Usługodawcy) bądź zawarcia umowy sprzedaży produktu bezpośrednio z Dystrybutorem, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz innymi postanowieniami, stanowiącymi elementy umowy i akceptacją ich treści przez Klienta.

 2. Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usług, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Elerton Sp. z o.o. , ul. Szubińska 101d, 86-005 Białe Błota lub pocztą elektroniczną na adres info@elerton.pl z kontaktowego adresu e-mail Klienta.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

III. Rejestracja i uruchamianie usługi

 1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym bądź podczas zawierania umowy sprzedaży produktu z Dystrybutorem danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.

 2. Z chwilą rejestracji Klient, o której mowa w ust.1 oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,

 2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności,

 4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji handlowych od Usługodawcy i jego partnerów.

 1. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:

 1. uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,

 2. nie potwierdzenia w terminie 7 dni od wezwania swoich danych osobowych w sposób określony przez Usługodawcę,

 3. wcześniejszego rozwiązania umowy z Klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,

 4. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione,

 1. gdy Klient korzystał uprzednio z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub jeżeli naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich, postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące.

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Klienta następuje niezwłocznie po aktywacji usługi przez Klienta, o czym Klient zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: posiadanie urządzenia z dowolnym system operacyjnym, posiadającym dostęp do Internetu oraz przeglądarkę umożliwiającą wyświetlenie zawartości webowego systemu – Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Internet Explorer od wersji. Właściwe korzystanie z usługi wymaga od Klienta posiadania dostępu do internetu Wi-Fi, odpowiedniej wiedzy oraz zasobów sprzętowych (smartphone, tablet, komputer).

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak zasięgu Wi-Fi w obrębie czujnika ELERTON SENSOR oraz urządzenia , do którego ELERTON SENSOR ma się podłączyć,

 2. działania i błędy dostawców usług teleinformatycznych, np. telefonii komórkowych czy operatorów sieci internetowych odpowiedzialnych za dostarczanie Alertów Klientowi;

 3. udostępnienie usługi przesyłania emaili na sms Klienta,

 4. kompletności, dokładności, ilości i prawdziwość informacji przekazywanych przez Elerton Sensor;

 5. działania i niezawodność Systemu Elerton Sensor jako całości, ani żadnego komponentu i żadnej części jakiegokolwiek Systemu Elerton Sensor;

 6. inne niezawinione przez Usługodawcę sytuacje braku otrzymywania informacji z czujnika.

IV. Warunki świadczenia usługi

 1. Klient może korzystać z usługi wyłącznie w zakresie określonym w jej specyfikacji i niniejszym regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Klienta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu.

 2. Klient zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z polskim prawem i z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań polegających w szczególności na:

a) przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi bez zgody i wiedzy Usługodawcy,

b) świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu usług,

c) świadomym lub nieświadomym działaniu prowadzącym do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

d) naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.

 1. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Klientowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zaistnieniu okoliczności prowadzących do niestabilności systemu usług Usługodawcy jest on uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi na rzecz Klienta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności, a także do podejmowania innych działań mających zapobiegać skutkom naruszenia regulaminu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi monitoringu na rzecz Klienta, o ile nie doszło do naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 2. wysyłania na konta poczty elektronicznej podane przez Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach i promocjach Usługodawcy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana usługa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerze Klienta, przerwy w funkcjonowaniu usług, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu.

 2. Wysokość roszczenia Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Klienta opłaty za świadczenie usługi za okres określony w przyjętej ofercie, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji usługi. Korespondencję wysłaną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji usługi lub inny podany (zmieniony) w późniejszym okresie przez Klienta w czasie świadczenia usługi uważa się za doręczoną. To samo dotyczy korespondencji wysyłanej listem poleconym na ostatni znany adres Klienta.

  V. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:

  a) Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

  b) nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,

  c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.

  Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.

  1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach internetowych Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.

  2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.

  3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Klienta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany.

  4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w punkcie VII.5 Regulaminu.

  5. Usługodawca może także określić inny sposób wejścia w życie regulaminu, którego nowa treść będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi na rzecz danego Klienta.

  6. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług wymaga zgody Usługodawcy.

  7. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami Elerton® Sensor?

Zapisz się na darmowy newsletter i otrzymuj porady dot. bezpieczeństwa.

2015© Elerton®Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Sas Design

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej witryny jest wartością intelektualną ELERTON® SP. Z O.O., chronioną prawem autorskim, lub zostały udostępnione przez naszych Kontrahentów. Reprodukcja całości lub części zawartości niniejszej witryny internetowej - tekstu lub grafiki w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody właściciela. Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować (chociażby z powodu używania różnych monitorów) różnice kolorystyczne pomiędzy zamieszczonymi grafikami, a faktyczną kolorystyką wyrobów. "